Правила за подаване на сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Информация 

относно условията и реда за подаване на сигнали

по реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

в „Си финанси груп“ ЕООД

 

Вътрешното подаване на сигнали и последващите действия по тях в Си финанси груп ЕООД се осъществява съгласно утвърдени правила.

Не се образува производство по анонимни сигнали или по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.

Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която носи за набеждаване.

Ако сигналът не отговаря на изискванията на закона, сигнализиращото лице се уведомява, с цел отстраняване на допуснатите нередовности. Ако същите не бъдат отстранени в 7-дневен срок от получаване на сигнала, сигналът ведно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице.

За регистрирането на сигнал се използва формуляр по образец, утвърден от Комисията за защита на личните данни, който съдържа най-малко следните данни:

  1. трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;
  2. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;
  3. конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е било извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;
  4. дата на подаване на сигнала;
  5. подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т.ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

В срок от 7 дни след получаването на сигнала се потвърждава получаването му, като на сигнализиращото лице се предоставя информация за: Уникален идентификационен номер (УИН) и дата на получаване на сигнала.

Всяка нова или не посочена при подаването на формуляра информация може да бъде предоставена допълнително от сигнализиращото лице. При подаването ѝ се посочва получения за сигнала УИН.

Писмен сигнал се подава чрез:

- електронна поща на адрес – gyondrova@sifinance.net, като в този случай формуляра се подписва от подателя с електронен подпис;

- чрез пратка, върху която под адреса на получателя е изписан текст „сигнал по ЗЗЛПСПОИН“, на адреса на Си финанси груп ЕООД: гр. Пловдив, ул. Пловдив- Север 64а.

Устен сигнал се подава чрез:

- телефон (+359 32 233 084), в рамките на установеното работното време на

Си финанси груп ЕООД;

- лична среща, в уговорен със служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали подходящ срок, по искане на сигнализиращото лице.

Срокът за лична среща се уговаря чрез посочените телефон и електронна поща. Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляра от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали. На подаващия сигнала се предлага да го подпише, при желание от негова страна.

Научавайте първи за актуални промоции! Запишете се за нашия онлайн бюлетин!!